MATEMATYKA WOKÓŁ PATYKA

MATEMATYKA WOKÓŁ PATYKA

 

Program innowacji matematycznej dla klasy 4

  

OPIS ZASAD INNOWACJI

 1. Tytuł innowacji: „Matematyka wokół patyka” – rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów IV
 2. Typ innowacji – metodyczna
 3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych

Głównym założeniem programu zajęć jest umożliwienie uczniom samorealizacji  i dodatkowego kształcenia na każdym etapie nauki szkolnej. Innowacyjność metodyczna polega na promowaniu różnych metod i form pracy z uczniem. Podczas zajęć „Matematyka wokół patyka” uczniowie będą uczyć się poprzez praktyczne działanie oraz poprzez zabawę.

Zadaniem nauczyciela jest zachęcenie dzieci do nauki matematyki, z drugiej zaś strony inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań i zdolności matematycznych. W programie zajęć ujęte są ćwiczenia, które w pozytywny sposób wpływają na aktywność poznawczą uczniów z klasy IV, ich postawę twórczą, emocje oraz motywację. Edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna, ale przede wszystkim, rozbudzająca ciekawość dzieci i chęć do dalszej nauki. Aktywność w trakcie różnych zadań, ćwiczeń, gier, zabaw itp. należy zawsze do dziecka. Nauczyciele zaś pełnią funkcję wspierającą, doradczą, inspirującą.

Uczniowie będą pracować z patyczków (zapałek), gier matematycznych oraz wszelkich pomocy matematycznych dostępnych w placówce. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klasy IV. Przygotowane będą tak, by rozwijać myślenie matematyczne i umiejętności praktyczne.

Cele ogólne i szczegółowe:

 1. wspomaganie rozwoju dzieci,
 2. stymulowanie aktywności twórczej,
 3. rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 4. rozwijanie aktywności matematycznej i zdolności poznawczych uczniów,
 5. pobudzanie do samodzielnego logicznego myślenia,
 6. zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
 7. pokazanie piękna matematyki oraz różnorodności jej zastosowania,
 8. wdrażanie do samokontroli i samooceny,
 9. zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, pracy w grupie,
 10. przygotowanie uczniów do dalszej edukacji matematycznej, a w przyszłości do czynnego udziału w różnych konkursach matematycznych,
 11. rozwijanie wiary we własne możliwości poprzez umożliwienie osiągnięcia sukcesu.

Osiągnięcie wyznaczonych celów jest uwarunkowane stosowaniem odpowiednich metod i form pracy. Proponowane w programie zajęć metody są zróżnicowane, odwołują się do różnych stylów uczenia się i będą stosowane przemiennie. Korzystanie z metod aktywnych pozwala uczniom zdobywać własne doświadczenia w zakresie podstawowych pojęć i operacji matematycznych. Podstawą organizacji pracy przy realizacji programu zajęć jest podmiotowość ucznia oraz jego preferencje i potrzeby. Zadaniem nauczycieli  jest koordynowanie procesu uczenia się i zachęcanie uczestników zajęć do podejmowania różnorodnych aktywności poprzez zadawanie pytań, poszukiwanie odpowiedzi, rozwiązywanie zadań. Korzystanie w trakcie zajęć z przykładów z życia codziennego oraz uczenie dostrzegania matematyki w otaczającym świecie.

Metody pracy:

 1. słowne – wykład, opowiadanie, opis, pogadanka, dyskusja, ustalanie faktów, stawianie hipotez, praca z książką, poznanie zasad rozwiązywania i tworzenia kwadratów magicznych), dyskusja,
 2. obserwacji (oglądowe) – pokaz, pomiar,
 3. działalności praktycznej uczniów – rozwiązywanie zagadek i łamigłówek matematycznych, tworzenie i odczytywanie szyfrów, matematyczne gry liczbowe, konstruowanie zadań zgodnie z własnym pomysłem, gra w zespołach, parach, rozwiązywanie kart pracy,
 4. gry dydaktyczne – metody symulacyjne, sytuacyjne, odkrywanie reguł karty pracy,

Formy pracy: indywidualna, w parach, grupach.   

Środki dydaktyczne:

 • zapałki,plansze, przybory szkolne itp.,
 • gry, układanki, krzyżówki, zagadki, łamigłówki, karty pracy logicznego myślenia, rozwiązywanie zagadek i łamigłówek matematycznych, tworzenie i odczytywanie szyfrów z wykorzystaniem lusterka, matematyczne gry liczbowe
 • Czas trwania, zakres innowacji pedagogicznej

 Zajęcia prowadzone będą raz na miesiąc, 1 godzinę lekcyjnę, w okresie od października do kwietnia 2021 roku. Działaniem innowacyjnym zostanie objętych 15 uczniów z klasy IV.

Treści zajęć „Matematyka wokół patyka”

Realizacja treści i osiąganie celów odbywać się będzie poprzez następujące działania

 • układanie produktów od najcięższego do najlżejszego, dopasowywanie ilości składników w przepisie do liczby osób itp.),
 • odczytywanie wskazań termometru i zegarów,

Matematyczne rozrywki umysłowe – zagadki i łamigłówki

 • rozwiązywanie zagadek i łamigłówek matematycznych, odczytywanie ukrytych wiadomości,
 • wymyślanie ciekawych szyfrów z wykorzystaniem liczb (lusterko),
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek matematycznych, sudoku,
 • granie w matematyczne gry liczbowe, konstruowanie własnych gier planszowych, określanie zasad gry, wykorzystywanie klocków Pusy, zliczanie punktów otrzymanych za wykonanie kolejnych zadań, wykorzystanie Kart Grabowskiego – mnożenia, dodawania, logicznego myślenia,
 • zabawy i gry logiczne.

Zabawa geometrią

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,

Przewidywane efekty

Pracując z uczniami na zajęciach „Matematyka wokół patyka” w ramach innowacji pedagogicznych, przyczynimy się do rozwoju ich zdolności i zainteresowań, rozwiniemy ich umiejętności samokształcenia, pobudzimy do samodzielnego działania                            i własnej inwencji twórczej. Skutkiem naszej pracy będzie popularyzacja matematyki       rozwijanie matematycznego myślenia. Uczniowie będą radzili sobie z trudnościami, z jakimi mogą się spotkać podczas konkursów, egzaminów i w życiu codziennym. Osiągną pozytywną motywację do podejmowania coraz to większych wyzwań. Nauczyciele będą pełnili rolę inspirującą i motywującą do pracy. Umożliwi to dzieciom różnorodne spojrzenie na problem, wyrażanie własnych sądów, pomysłów i sposobów rozwiązywania zadań złożonych.

Uczniowie nauczą się doceniać pracę innych, jak również bronić własnego zdania. Uczniowie potrafią:

 • logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski,
 • poprawnie wykonywać cztery działania arytmetyczne,
 • rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności,
 • stosować właściwe działania rozwiązując poprawnie zadania
 • rozwiązywać zadania konkursowe z edukacji matematycznej,
 • zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce,

O kolejności realizowanych treści decyduje prowadzący nauczyciele. Dobierają również rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności.

Ewaluacja działań innowacyjnych:

 • dokumentacja zdjęciowa oraz opis zajęć zamieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej,
 • gazetka ścienna w holu szkoły,
 • opinia uczestników projektu,
 • sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji,
 • analiza i weryfikacja zgromadzonych informacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły.

                                      Opiekunowie: Elżbieta Polowczyk

Innowacja została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im Wisławy Szymborskiej    uchwałą z dnia 15.września 2020 roku.