„MŁODY ARTYSTA. INSPIRACJE I KREACJE”

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„MŁODY ARTYSTA. INSPIRACJE I KREACJE”

Szkoła Podstawowa  im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach

 

 

Autorzy i realizatorzy innowacji:

 • Gabriela Wojciechowicz
 • Monika Kocik

Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna

Etap edukacyjny: drugi etap edukacyjny (kl.4-7)

Czas trwania: rok szkolny 2020/2021

 

 

 1. Wstęp

Edukacja plastyczna w polskiej szkole jest bardzo ograniczona, wynika to przede wszystkim ze zbyt małej liczby godzin przeznaczonej na zajęcia artystyczne. Istnieje duża potrzeba wprowadzania dodatkowych działań skierowanych do  dzieci i młodzieży, które pozwoliłyby rozwijać ich pasje, talenty i wiedzę na temat sztuki.

Celem innowacji jest wszechstronny rozwój ucznia nakierowany na poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z plastyki wzbogaconej o elementy historii sztuki, a przede wszystkim na poznanie malarzy polskich i zagranicznych oraz poznanie ich dzieł.

 

 1. Planowany termin realizacji

Rok szkolny 2020/2021

 • Adresaci innowacji

Innowacja „Młody artysta. Inspiracje i kreacje” skierowana została przede wszystkim do uczniów zainteresowanych rozwijaniem talentów plastycznych,  interesujących się plastyką i historią sztuki z klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Karnicach.

 

 1. Cele i formy działania.

 

 1. Cel główny:

Głównym celem innowacji „Młody artysta. Inspiracje i kreacje” jest poznawanie sztuki i rozwijanie swoich pasji i talentów plastycznych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Karnicach.

 

 1. Cele szczegółowe:
 • Uczniowie poznają dzieła i twórców polskiego i światowego malarstwa.
 • Uczniowie wyrobią nawyk i potrzebę świadomego uczestniczenia w kontakcie ze

sztuką poprzez oglądanie wystaw, wystaw i wernisaży internetowych, albumów, folderów;

 • Uczniowie uwrażliwią się na odbiór dzieła sztuki.
 • Uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty poprzez doskonalenie warsztatu pracy oraz poznawanie nowych technik plastycznych;
 • Uczniowie wykonają reprodukcje dzieł sztuki wybranego przez siebie artysty, wprowadzając własny styl, technikę, drobne zmiany i własne pomysły,  z których powstaną albumy;
 •     Uczniowie będą mieli możliwość efektywnego spędzania czasu wolnego.
 1. Formy działania
 • Przynajmniej raz w miesiącu zostanie zorganizowane spotkanie nauczycieli plastyki z uczniami biorącymi udział w innowacji. Nauczyciele ukierunkują pracę uczniów, wesprą ich, będą służyć radą i wiedzą, a także w razie potrzeby udostępnią potrzebne materiały.
 • W pierwszym miesiącu (wrzesień) uczniowie wybiorą artystę , a następnie napiszą notatkę na temat jego życia i twórczości, przytoczą największe dzieła.
 • W każdym miesiącu (od października do maja) uczniowie wykonają jedną pracę plastyczną dowolną techniką przedstawiającą dzieło sztuki wybranego artysty.
 • Prace uczniów zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu
 • Po zakończeniu innowacji z zebranych prac uczniów powstanie album będący podsumowaniem działań młodych artystów.

 

 1. Przewidywane efekty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Karnicach biorących udział w innowacji:

Uczniowie staną się wrażliwszymi i dojrzalszymi odbiorcami sztuki.

Uczniowie rozwiną swoje talenty plastyczne i pogłębią wiedzę z zakresu plastyki, i historii sztuki.

 

 1. Ewaluacja

Ewaluacja innowacji będzie odbywać się na bieżąco na podstawie analizy postępów uczniów, a także na podstawie ankiety badającej zadowolenie uczniów biorących udział w innowacji pedagogicznej „Młody artysta. Inspiracje i kreacje”. Wyniki ewaluacji zostaną uwzględnione w planowaniu pracy na kolejny rok szkolny.