FIZJOLOGICZNY PROCENT

INOWACJA BIOLOGICZNO- MATEMATYCZNA

 

 

FIZJOLOGICZNY PROCENT

 

realizowana jest w klasie VII

Zdrowie jest ogromną wartością każdego człowieka. Innowacja pedagogiczna „Fizjologiczny procent” pozwala pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizmu ludzkiego, zachowań prozdrowotnych oraz większym zainteresowaniem budową swojego organizmu. Realizowane treści są skorelowane  z treściami programowymi  biologii w klasie VII.

 

Opracowana  została przez  Elżbietę Polowczyk

 

Zajęcia odbywają się w klasie VII .

Cykl 5 spotkań w zależności od rozkładu materiału;  jeden raz w miesiącu w ramach podsumowania działu.

 

 

CELE  OGÓLNE:

 

 • rozbudzanie i pogłębianie motywacji uczniów do systematycznej  i aktywnej nauki biologii, matematyki w celu osiągania lepszych wyników  w nauce,
 • wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce,
 • kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak: umiejętność planowania własnej pracy, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów badawczych  i dokonywania samooceny;

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

Uczeń:

 

 • utrwala treści zawarte w podstawie programowej dotyczące anatomii i fizjologii człowieka,
 • potrafi wyjaśnić obserwowane zjawiska wpływ diety na dobre samopoczucie
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy; potrafi jej udzielić,
 • wykazuje związek między budową, a idealną figurą przez zastosowanie liczby fi
 • wykazuje związek między funkcjonowaniem organizmu a ilością pierwiastków chemicznych
 • zna objawy często występujących chorób oraz sposoby zapobiegania im,
 • wyszukuje i prezentuje ćwiczenia zapobiegające deformacjom układu kostnego,
 • formułuje wnioski,
 • na podstawie opisu wykonuje doświadczenia,
 • odkrywa swoje indywidualne zdolności i predyspozycje do szybszego przyswajania wiedzy poprzez wykorzystanie prezentacji multimedialnych, filmów,
 • potrafi świadomie korzystać z przekazów medialnych i różnych źródeł informacji.

 

 

 

 

TREŚCI OGÓLNE:

 

 1. Budowa i fizjologia układu ruchu człowieka norma, zaburzenia i profilaktyka.
 1. Budowa i fizjologia układu pokarmowego norma ,zaburzenia i profilaktyka.
 2. Budowa i fizjologia układu krążenia. norma ,zaburzenia i profilaktyka
 3. Budowa i fizjologia układu wydalniczego norma ,zaburzenia i profilaktyka .
 4. Zdrowy styl życia norma ,zaburzenia i profilaktyka.

NA ZAJĘCIACH W SZKOLE I NIE TYLKO BĘDĄ REALIZOWANE TAKIE ZAGADNIENIA

-BOSKA FIGURA

-PIERWIASTKI TO NIE TYLKO MATEMATKA

-PIRAMIDA  WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

-HOMEOSTAZA -RÓWNOWAGA LICZBOWA

-JAK ANALIZOWAĆ  WYNIKI BADAŃ

METODY PRACY

-indywidualna

-grupowa

-konkurs zadaniowy

-konsultacje

METODY REALIZOWANE W TRAKCIE PROGRAMU

-mapy myśli

-burza mózgów

-poszukujące

-gry dydaktyczne

OCZEKIWANE REZULTATY

-zainteresowanie budową swojego ciała

-profilaktyka chorób

-umiejętność analizowania  swoich wyników badań

-chęć uczestniczenia w dodatkowych zajęciach

-kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania

EWALUACJA INOWACJI

− ankieta ewaluacyjna dla uczniów

-zapisy w dzienniku lekcyjnym

SPOSOBY EWALUACJI

− obserwacja i aktywność uczniów podczas zajęć

− udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych

-ankieta zwrotna od uczniów

PREZENTACJA PRAC

-strona internetowa szkoły