CZYTELNICZA

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA CZYTELNICZA – „KSIĄŻECZKI Z MISIA PÓŁECZKI”

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH U DZIECI

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

KLASA II  Autor:  mgr JOLANTA DĄBROWSKA

 

 Innowacja oparta jest na:

 1. sfera doświadczeń związanych z „ja”
 • rozwijanie dziecięcej wrażliwości, wyobraźni, spostrzeżeń
 • nabywanie pewności siebie
 • umiejętność mówienia o sobie, określanie własnych przyjemności, radości
 1. sfera kontaktów społecznych
 • znajomość członków swojej rodziny
 • uświadamianie różnych form spędzania wolnego czasu
 • uświadomienie dobra w działaniach
 • kształcenie umiejętności współodczuwania wobec osób potrzebujących pomocy
 1. sfera kontaktów ze światem
 • poznawanie najbliższego środowiska
 • uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę
 • kształcenie umiejętności obserwowania, badania i doświadczeń
 1. sfera aktywności językowej
 • rozwijanie i doskonalenie aparatu mowy
 • kształcenie mowy dziecka – dialogowej, monologowej poprzez stosowanie różnych form aktywności i sytuacji sprzyjających rozwojowi mowy
 • uświadomienie korzyści płynących z umiejętności czytania (jako środka do poznawania świata)
 • uczenie zachowań empatycznych, współdziałania
 1. sfera reagowania emocjonalnego
 • uwrażliwienie dziecka na piękno literatury, muzyki, teatru
 • zapewnienie dzieciom możliwości swobody w działaniu i doboru materiału
 • rozwijania fantazji dzieci poprzez zabawy w teatr, inscenizacje
 • wyzwalanie naturalnej spontaniczności poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji
 • kształtowanie postaw współdziałania w grupie
 • ilustrowanie ruchem prostych czynności, fragmentów literatury
 • wyzwolenie u dzieci tendencji do samo ekspresji i rozwijania inwencji twórczej: formy ruchowo -muzyczno-słowne

Założenia innowacji

       Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu o nowe treści i umiejętności związane z rozbudzeniem zainteresowań dzieci literaturą. Czytanie bajek, opowiadanie ich sprawia wychowankom przyjemność. Uświadamianie owego uczucia przyjemności czerpanej z lektury jest pierwszym stopniem wprowadzania dziecka w świat literatury, przygotowania go do późniejszego czytelnictwa.  Stworzenie nastroju przez przygotowanie dzieci do słuchania jest zapowiedzią czegoś niezwykłego, w czym będą uczestniczyć, skupienie uwagi na czytającym, oraz odpowiednia modulacja głosu może wpłynąć na wywołanie prawdziwego zainteresowania książką. Aby stworzyć pomost pomiędzy „światem”, z którego dzieci pochodzą – domem rodzinnym, kochaną lalką, misiem, a szkołom – obcą panią, obcymi dziećmi/nieznanym miejscem, postanowiłam posługiwać się „mówiącą” postacią – pluszowym Misiem . Miś ma nam pomóc w zaciekawieniu dzieci książkami. Nasz  bohater  jest nie tylko zabawką, ale również kolegą szkolnych słuchaczy.