PORÓWNANIE I DZIAŁANIE

INOWACJA MATEMATYCZNA

PORÓWNANIE I DZIAŁNIE

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – dydaktycznym z zakresu treści matematycznych realizowana w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w roku szkolnym 2020/2021

„Dążenie do odkrywania tajemnic tkwi głęboko w naturze człowieka, a nadzieja dotarcia tam, dokąd inni nie dotarli, pociąga umysły najmniej nawet skłonne do dociekań.” John Chadwick

 1. Autor: Elżbieta Polowczyk
 2. Wdrażający innowację– Elzbieta Polowczyk

III. Miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach

 1. Zakres innowacji– uczniowie klasy VIII.

Data rozpoczęcia i przewidywany czas na realizację programu – październik 2020 –kwiecień 2021 (łącznie 5 godzin lekcyjnych).

 1. Uzasadnienie wprowadzenia

Cele realizowanej podstawy programowej z matematyki mówią o konieczności kształtowania u uczniów umiejętności rozumowania, korzystania z informacji czy wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Uczeń uczy się wzorów, zamiany jednostek, obliczania kosztów, ale rzadko ma możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w konkretnej sytuacji. Innowacja ta ma zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie. Pozwoli pokazać uczniom, że w gazecie, na sklepowym paragonie ,na etykietce puszki z farbą czy nawet na kubku jogurtu znajduje się wiele zadań matematycznych, które zadaje nam codzienne życie. Program uświadomi uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. Innowacyjność programu polegała będzie na prowadzeniu różnorodnych ćwiczeń praktycznych przy omawianiu poszczególnych haseł programowych. Program zakłada również uatrakcyjnienie zajęć poprzez efektywne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych komputer.

 1. Opis innowacji.

Program jest skierowany do uczniów ósmej i będzie wspomagać realizowany w szkole program „Matematyka z kluczem”. Oryginalność innowacji polega na tym, że dodatkowe zajęcia z matematyki odbywałyby się z wykorzystaniem rzeczy namacalnych używanych w życiu codziennym a zgromadzony materiał wykorzystywać na lekcjach matematyki. Zajęcia te od lekcji tradycyjnej w klasie różnią się tym, że obejmują szerszą tematykę poznawczą, znacznie dłuższy czas. Matematyka przestaje być wiedzą abstrakcyjną, gdy uczniowie zamiast zwykłych liczb, np.: liczą pieniądze. Zbliżenie treści zadania do sytuacji z życia wziętych sprawia, że dzieci szybciej zaczynają rozumieć polecenie, łatwiej liczą i więcej zapamiętują. Dziecko często nie dostrzega i nie rozumie otaczającej rzeczywistości, dlatego trzeba nauczyć go zauważać wartości tego, czego uczy się w różnych obszarach naszego życia. Ukazanie przydatności matematyki i jej narzędzi pozwoli uczniom lepiej doceniać wartość zdobywanej wiedzy. Tematyka, wokół której budowane będą sytuacje matematyczne, np.: skala i plan, obliczenia procentowe, wyrażenia dwumianowane, sztuka, figury przestrzenne pomogą uczniom dostrzec związki matematyki z najbliższym środowiskiem. Otoczenie bliższe i dalsze szkoły, oglądane i badane w czasie zajęć ukazuje mnóstwo sytuacji, obiektów i przedmiotów, przez co wzbogaca umysł ucznia wiedzą – i to trwałą, bo związaną z silnymi wrażeniami i przeżyciami. Wszystko to budzi zainteresowania uczniów, zachęca do myślenia, wyzwala i rozwija zamiłowania. Zorganizowane zajęć dla uczniów uczy współżycia i współpracy w świadomej dyscyplinie, rozwija zaradność, sprzyja wyrabianiu aktywnych postaw matematycznych, ugruntowaniu i praktycznemu zastosowaniu posiadanej wiedzy. Zaproponowane tematy będą atrakcyjne poznawczo i użyteczne dla uczniów oraz będą wymuszały ich wielostronną aktywność poznawczą.

 1. Cel główny innowacji.
 • rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i przygotowanie uczniów do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym.
 1. Cele szczegółowe innowacji:
 • Zdobywanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym: – szacowanie wyników, – odczytywanie informacji z diagramów, – korzystanie z podstawowych jednostek miary (długości, wagi, czasu, pola i objętości), – wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych: stosowanie w praktyce własności działań, operowanie procentami i przybliżeniami, – posługiwanie się skalą przy korzystaniu z mapy, planu oraz w terenie, – planowanie wydatków i posługiwanie się pieniędzmi, – posługiwanie się kalkulatorem.
 • Rozwijanie pamięci i wyobraźni.
 • Dostrzeganie sytuacji problemowych.
 • Postrzeganie różnego rodzaju przedmiotów jako figur geometrycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
 • Zdobywanie umiejętności dostrzegania związków między matematyką, a otaczającym światem.
 • Planowanie swoich działań, tak aby osiągnąć sukces w wykonywanej pracy.
 1. Na zajęciach w szkole i nie tylko będą realizowane takie zagadnienia jak:
 • SKALA I PLAN -połączone z wizytą na boisku szkolnym – ćwiczenia mające odpowiedzieć na pytania: – ile razy musimy zmniejszyć aby narysować na kartce formatu A4 lub w zeszycie ,zastosowanie tw. Pitagorasa do obliczenia przekątnej boiska
 • MASY I WAGI – ważenie wagą szalkową, elektroniczną porównywanie masy produktów ile razy mniej, o ile mniej, ile procent więcej
 • JEDNOSTKI DŁUGOŚCI – posługiwanie narzędziami do mierzenia metrówka, miara krawiecka, suwniarka, porównywanie wyników, zamiana jednostek)
 • OBJĘTOŚĆ I POJEMNOŚĆ -określanie objętości przedmiotów o nieregularnych kształtach sposób na pomiar objętości, zamiana jednostek objętości.
 • WOKÓŁ ZEGARA -zaplanowanie trasy i długości trwania wycieczki rowerowej (obliczanie drogi, prędkości i czasu) -czytanie planu -oszacowanie odległości i czasu trwania wycieczki – wycieczka do pobliskiej ,,Latarni morskiej”
 1. Metody i formy realizacji:

Podstawowymi formami organizacyjnymi w realizacji programu jest praca:

– zespołowa

− indywidualna

− konsultacje

− konkurs zadaniowy

Metody stosowane w trakcie realizacji programu to metody:

– aktywizujące

− burza mózgów

− eksperyment

− planowanie działań

− gry dydaktyczne

− rozmowa dydaktyczna

 1. Oczekiwane rezultaty:

− chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

− pogłębia, utrwala , rozszerza poznane wiadomości oraz umiejętności twórczego myślenia

− kształtuje pozytywną motywację do nauki

− zaspokaja zainteresowania matematyczne

− umacnia się w poczuciu własnej wartości

− przekształca sytuacje życiowe w zadania matematyczne

− podejmuje działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań.

 1. Ewaluacja innowacji:

Narzędziem ewaluacji będą:

− ankieta ewaluacyjna dla uczniów

− informacje na gazetce szkolnej

− relacje umieszczone na stronie internetowej szkoły wraz ze zdjęciami

 1. Sposoby ewaluacji:

− obserwacja i aktywność uczniów podczas zajęć

− udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych

− tworzenie gazetki matematycznej

− arkusz informacji zwrotnej dla ucznia (ankieta)

 1. Prezentacje prac projektowych uczniów.

-strona internetowa szkoły

Bibliografia:

– Program nauczania: Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej wydawnictwo Nowa Era