Bajkowa Tabliczka Mnożenia kl. 2

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Bajkowa Tabliczka Mnożenia

 1. KL. 2

 

 BAJKOWA TABLICZKA MNOŻENIA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

metodyczna

Jolanta Dąbrowska

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach

Autor: Jolanta Dąbrowska

Temat: Bajkowa Tabliczka Mnożenia

Przedmiot: nauczanie zintegrowane, edukacja matematyczna

Rodzaj innowacji: metodyczna

Data wprowadzenia: październik 2020 r.

Data zakończenia: czerwiec 2021 r.

Zakres innowacji:                                                                                                                        

Adresatami innowacji są uczniowie klasy II . Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, w miarę potrzeb, wynikając z rozkładu materiału.

Niniejsza innowacja ma na celu ułatwienie uczniom zapamiętania tabliczki mnożenia                      z wykorzystaniem zwierząt i historyjek obrazkowych z nimi związanych.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do  nauki tabliczki mnożenia.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Bajkowa tabliczka mnożenia” jest moją odpowiedzią na trudności w zapamiętaniu tabliczki mnożenia przez uczniów, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.

Opis innowacji:

 1. Założenia ogólne
 2. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 2.
 3. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

– wykorzystanie technik pamięciowych w nauce tabliczki mnożenia

– zapoznanie ze sposobem obrazowego zapamiętania

– wdrożenie pracy metodą zapamiętywania tabliczki mnożenia za pomocą „następujących  po sobie skojarzeń”.

 1. Cele innowacji

Cel główny:

– opanowanie tabliczki mnożenia,

– usprawnianie prawej półkuli mózgowej

Cele szczegółowe:

– swobodne posługiwanie się zamiennie liczbą i odpowiadającym jej zwierzątkiem

-kojarzenie zwierząt z konkretnymi przygodami

– zachęcanie do słuchania historyjek o poznanych zwierzątkach

– zrozumienie istoty mnożenia

– zapamiętanie omawianych historyjek obrazkowych

III. Metody i formy

– metoda zapamiętywania tabliczki mnożenia za pomocą „następujących po sobie skojarzeń”

– formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

 1. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny
 • Wykorzystują możliwości jakie daje lewa półkula mózgowa
 • Uczą się tabliczki mnożenia podczas zabawy

Nauczyciel:

 • Wykorzystuje nowy materiał dydaktyczny
 • Płynniej przechodzi do treści trudniejszych z wykorzystaniem tabliczki mnożenia

 Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Są to treści nowe.

 1. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel sprawdzi zdobytą wiedzę uczniów poprzez prace kontrolne w zakresu wprowadzonej innowacji

Wyniki i uwagi zostaną opracowane i ustnie przekazane dyrektorowi szkoły.

VII. Spodziewane efekty

 • Szybkie zapamiętanie tabliczki mnożenia

Wpływ na uczniów:

 • Rozwój umiejętności, co czyni dzieci kreatywnymi i twórczymi,
 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • Mniejsza konieczność utrwalania materiału w domu,
 • Podniesienie własnej samooceny,

Wpływ na pracę szkoły:

 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie niestandardowych metod pracy,
 • Uatrakcyjnienie procesu edukacji,
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców,
 • Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów,
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 Bibliografia:

 1. Aszyk, Bajkowa Tabliczka Mnożenia. Podręcznik dla nauczyciela, wyd. „Bernardium”, Pelpin 2015