Pasowanie uczniów klasy I

Uroczystość Pasowania na Ucznia

Tradycją naszej szkoły jest uroczyste Pasowanie na Ucznia.
18. 10. 2018r. odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Uczniowie do tej uroczystości przygotowywali się od pierwszego dnia nauki – może nawet o tym nie wiedzieli. Uczyli się piosenek i wierszyków.
Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów jest wydarzeniem ważnym w życiu szkoły. Na tę uroczystość zaproszono panią dyrektor, nauczycieli i rodziców. Najważniejsi byli jednak pierwszacy, którzy wcielili się w różne role i składali przysięgę uczniowską.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej, w obecności zaproszonych gości, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie oraz zapewnili o swoim patriotyzmie.
Doniosłym momentem uroczystości było wypowiedzenie słów ślubowania. Uczniowie klasy pierwszej przyrzekali sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, pilnie się uczyć, szanować nauczycieli i rodziców, dbać o dobre imię szkoły i być dobrym Polakiem. Wszyscy zdali egzamin celująco, co potwierdziła pani dyrektor Teresa Szydłowska, która „symbolicznym ołówkiem” dokonała uroczystego pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach.
W czasie uroczystości nie zabrakło miłych niespodzianek – pierwszakom wręczono pamiątkowe dyplomy, a także upominki zakupione przez wychowawcę oraz rodziców.
Po części oficjalnej uczniowie udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Całej uroczystości towarzyszyła atmosfera wielkiej radości. Pierwszoklasiści w biretach na głowie i upominkami w ręku szczęśliwi i uśmiechnięci powędrowali z rodzicami do domu.

Żakowanie uczniów klasy IV

Czwarta klasa to MY!

Naszą szkolną tradycją jest to, że uczniowie klasy IV muszą przejść obrzęd inicjacji zwany z dawna „żakowaniem”. Imprezę przygotowywali już od września. Musieli się wykazać, by zasłużyć na miano starszaka. Przez kilka tygodni, pod kierunkiem wychowawcy Joanny Dąbrowskiej, ćwiczyli śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków oraz udoskonalali swoje krótkie pokazy umiejętności akrobatycznych i tanecznych, by na forum całej szkoły zaprezentować się w dniu 18 października 2018 r.
Gromkie oklaski po występach uczniów świadczyły o tym , że ich wysiłek nie poszedł na marne i z całą pewnością zasłużyli na to, by przyjąć Czwartoklasistów w poczet Żaków, czyli starszej braci uczniowskiej. Pani Dyrektor Teresa Szydłowska wręczyła każdemu uczniowi dyplom Żaka, a rodzice słodkie upominki.

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rodziców oraz w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności:
• warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
• zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 
• indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Wizytatorzy zajmujący się w/w. problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 17.00. Możecie Państwo zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka. Poniżej podajemy dane do kontaktu: 
Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542
Agnieszka Stroynowska – tel. 91 44 27 545 
oraz osobiście w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10

INFORMACJA DLA RODZICÓW

KARTA ZDROWIA UCZNIA – Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

W przypadku zmiany przez ucznia szkoły oraz po ukończeniu szkoły dane o stanie zdrowia – KARTA ZDROWIA UCZNIA powinna być odebrana przez rodzica / opiekuna prawnego od pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania dostarczona do następnej placówki edukacyjnej.

Zbieramy nakrętki

Akcja trwa, pierwsze nakrętki już przekazane ? Szkolne Koło Wolontariatu dziękuje wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do akcji. Zbieramy dalej .