NA TROPIE… BOHATERÓW LEKTUR

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

metodyczna

 

autor:  JOANNA MATUSZYŃSKA

 

Temat innowacji: NA TROPIE… BOHATERÓW LEKTUR

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej

Autor:  Joanna Matuszyńska

Temat: Na tropie … bohaterów lektur

Przedmiot: język polski

Rodzaj innowacji: metodyczna

Data wprowadzenia: 1 października 2020

Data zakończenia: 1 czerwca 2021

 

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VI. Czas realizacji innowacji obejmuje miesiące od października do czerwca z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach np.  zajęć obowiązkowych w momencie omawiania lektury obowiązkowej ( kilka godzin lekcyjnych) w wybranych miesiącach.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei czytania przez uczniów obowiązkowych lektur szkolnych oraz w ogóle czytania książek z wykorzystaniem innych niż dotychczas, aktywizujących metod nauczania. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poznawania lektur .

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Na tropie … bohaterów lektur” jest moją odpowiedzią na nieczytanie przez moich uczniów lektur obowiązkowych oraz niskie wyniki z egzaminu ósmoklasisty, wynikające z braku wiedzy i umiejętności wykorzystania wiadomości o lekturach w testach,  a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w  mojej szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje zachęty do sięgnięcia po książkę . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba skłonienia uczniów do sięgania po wybrane teksty i wgłębienia się w tematykę powieści, co mam nadzieje podniesie wyniki moich uczniów na testach oraz rozwinie ich umiejętności przedmiotowe.

 

Opis innowacji:

I Wstęp

Innowacja wprowadzana w mojej szkole pozwoli uczniom poznać piękno literatury, zachęci do czytania książek oraz podniesie wyniki egzaminu zewnętrznego po klasie ósmej. Uczniowie rozwiną swoje umiejętności, poznają nowe metody nauczania, wzbogacą słownictwo.

 

II Założenia ogólne

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VI
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

– wykorzystanie aktywizujących metod nauczania;

 – zapoznanie z tematyką, problematyka i bohaterami wybranych tekstów literackich;

 – wdrożenie pracy metodą TIK

 

III Cele innowacji

Cel główny: zainteresowanie uczniów światem z lektur

Cele szczegółowe:

 – poprawa czytelnictwa wśród uczniów

– swobodne posługiwanie się językiem ojczystym

 – zachęcanie do czytania lektur

 – kształtowanie u uczniów umiejętności krytyczno-twórczego odbioru dzieła literackiego

 – przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty

 

IV Metody i formy

Nauczyciel  Joanna Matuszyńska realizuje następujące zadania:

 – zachęca uczniów do poznawania świata lektur

 – wdraża inne metody pracy ( przygotowywanie profili bohaterów , prezentacje , notatki graficzne, filmiki kręcone przez uczniów, projekty, dramy)

Uczeń :

– sięga po książki

– poznaje świat powieści

-potrafi swobodnie wykorzystywać wiedzę o świecie przedstawionym i bohaterach poznanych utworów

-realizuje zadania dotyczące lektur innymi niż dotychczas metodami pracy

 

V Przewidywane osiągnięcia

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż realizują zadania w inny sposób
 • Wykorzystują możliwości jakie daje technologia
 • Mają możliwość rozwoju umiejętności i wiadomości
 • Uczą się wykorzystywania technologii w korzystny dla własnej nauki sposób

 

Nauczyciel:

 • Wykorzystuje zróżnicowane i efektywne metody i formy nauczania
 • Jest koordynatorem działań uczniów w procesie poznawania świata książek

 

VI Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Są one związane z omawianiem obowiązkowych lektur szkolnych w klasie VI,  uzupełniają je, poszerzają.

 Przewidziano realizację ok. 6 bloków tematycznych dotyczących lektur:

 1. „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika
 2. „Bajki” I. Krasickiego
 3. „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza
 4. „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.J.R. Tolkiena
 5. „Alicja w Krainie Czarów” L. Carrolla
 6. „Cyberiada” S. Lema

VII Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

 – ankietę dotyczącą efektów stosowanych metod,

 – rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

 – rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 

VIII. Spodziewane efekty

Wpływ na uczniów:

 • Rozwój czytelnictwa wśród uczniów
 • Zaangażowanie we własny proces edukacyjny uczniów
 • Ukierunkowanie na osiągnięcie sukcesu na egzaminach i testach

Wpływ na pracę szkoły:

 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania.
 • Rozwój uczniów.
 • Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów.

 

IX Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wprowadzenia aktywizujących i innych metod niż dotychczasowe do procesu edukacyjnego uczniów.