Aktualności

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rodziców oraz w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności:
• warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
• zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 
• indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Wizytatorzy zajmujący się w/w. problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 17.00. Możecie Państwo zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka. Poniżej podajemy dane do kontaktu: 
Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542
Agnieszka Stroynowska – tel. 91 44 27 545 
oraz osobiście w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10

INFORMACJA DLA RODZICÓW

KARTA ZDROWIA UCZNIA – Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

W przypadku zmiany przez ucznia szkoły oraz po ukończeniu szkoły dane o stanie zdrowia – KARTA ZDROWIA UCZNIA powinna być odebrana przez rodzica / opiekuna prawnego od pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania dostarczona do następnej placówki edukacyjnej.

Zbieramy nakrętki

Akcja trwa, pierwsze nakrętki już przekazane 😎 Szkolne Koło Wolontariatu dziękuje wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do akcji. Zbieramy dalej .