Procedury Bezpieczeństwa – Obowiązki rodziców /opiekunów prawnych


IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
•Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Przedszkola i Szkoły Podstawowej im Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach dostępnymi na stronie szkoły : zspkarnice.

•Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu/szkole minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej lub szkolnej do godziny 10.00 (telefonicznie lub mailowo na adres: zspkarnice@interia.pl)
•Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1a, 1b oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły : zspkarnice) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres : zspkarnice@interia.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przedszkola/szkoły lub skrzynce pocztowej. – załączniki nr 1a,1b, 2.
•Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do przedszkola/szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
•W czasie pobytu w przedszkolu/szkoły nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
•Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
•Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
•Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren przedszkola/szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
•Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora,
• W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Zespołu Szkół w Publicznych w Karnicach oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.

Załączniki do pobrania :

Załącznik nr 1a

Załącznik 1b

Załącznik nr 2