Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach od 1 września 2020 r.

 

Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach
od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach
od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego
Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku
z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
Dyrektor szkoły, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.
Postanowienia ogólne
Do szkoły może przychodzić tylko:
uczeń, pracownik zdrowy, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.
Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych (opiekun nie wchodzi na teren placówki, podprowadza ucznia/dziecko do drzwi wejściowych).
Przez objawy rozumie się:
• podwyższoną temperaturę ciała,
• ból głowy i mięśni,
• ból gardła,
• kaszel,
• duszności i problemy z oddychaniem,
• uczucie wyczerpania,
• brak apetytu.
Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
1. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz oraz osób z objawami chorobowymi.
2. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami/ opiekunami ucznia.
Higiena i dezynfekcja
1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub je zdezynfekować.
2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. W przestrzeniach ogólnodostępnych wskazane jest noszenie maseczek (przejście na stołówkę szkolną, halę sportową).
3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry.
5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów
i pomieszczeń.
6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
7. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
8. Przy wejściu do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
9. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
10. W klasach i pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
11. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

Organizacja pracy szkoły
1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
2. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
3. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę (na każdej przerwie).
4. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
5. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni wykorzystuje się co drugi wieszak.
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła/placówka posiada szafki.
7. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
9. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność w innych salach dydaktycznych.
10. Do regulaminu korzystania ze świetlicy należy wprowadzić zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.
11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.
12. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wyposażyć
w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
13. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły/placówki zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
14. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z odpowiednio: pielęgniarką szkolną.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować
je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły
i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
• jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić sposób odebrania ze szkoły.
4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
7. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u pracownika szkoły

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:
• kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
• zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
• do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
• o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
• Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
• Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
• W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt 1.
• Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale III pkt 3 nie mogą przychodzić do pracy.
• Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
• Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
• Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną
o zakażenie

Definicja KONTAKTU obejmuje:
1. każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia/ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
2. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
3. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
4. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c) jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
5. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
6. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

Postanowienia końcowe

• W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części III pkt 3) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
• Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.