PLAN NAPRAWCZY FREKWENCJI UCZNIÓW

                                                                  PLAN NAPRAWCZY
                                             DOTYCZĄCY POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW
                               SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KARNICACH

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. CELE PROGRAMU
3. KONTROLA REALIZACJI OBOWIĄZKU NAUKI
4. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE
5. PLANOWANE EFEKTY
6. MONITORING
7. EWALUACJA

 

I. WSTĘP
Frekwencja uczniów jest czynnikiem wpływającym na wyniki nauczania oraz jakość pracy szkoły.
Wagary i ucieczki z lekcji są dla wielu uczniów mechanizmem obronnym. W swoich zasobach
zachowań nie znajdują żadnego innego, który zaoszczędziłby im ocen niedostatecznych, wstydu,
poczucia porażki czy braku akceptacji ze strony rówieśników i rodziców. Konsekwencją absencji są
rosnące zaległości w nauce oraz utrwalająca się niechęć do szkoły, nauki, samego siebie. Prowadzi to
do niepowodzeń szkolnych i braku promocji do klasy programowo wyższej. Uczeń, który wagaruje i
doświadcza niepowodzeń szkolnych, bywa odrzucony przez zespół klasowy, może mieć poczucie
wyizolowania i niska samoocenę. Często bywa to powodem zaprzestania realizacji obowiązku nauki ,
braku minimum wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, szukania możliwości zaspokojenia potrzeby
uznania i samorealizacji w nieformalnych grupach szkodliwych społecznie. W związku z
niezadowalającą nas frekwencją uczniów na zajęciach lekcyjnych postanowiliśmy realizować
,,Programu poprawy frekwencji” dostosowanego do aktualnych potrzeb i problemów występujących
w środowisku szkolnym.

II. CELE PROGRAMU
Cel główny:
podniesienie jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
Cele szczegółowe:
poprawa frekwencji na zajęciach lekcyjnych;
uświadomienie uczniom i rodzicom konsekwencji nieobecności w szkole;
stosowanie procedur postępowania w przypadku absencji ucznia;
poprawa ocen z zachowania;
podniesienie wyników nauczania.

III. KONTROLA REALIZACJI OBOWIĄZKU NAUKI
Prowadzona w roku szkolnym 2019/2020  analiza frekwencji wykazała, że skala
nieusprawiedliwionych dni oraz pojedynczych godzin nieobecności na zajęciach lekcyjnych stanowi
problem wymagający podjęcia zdecydowanych działań przeciwdziałających temu zjawisku i jego
konsekwencjom.
Najważniejsze problemy to: niska frekwencja na zajęciach dydaktycznych w szkole, wybiórcze
uczęszczanie uczniów na zajęcia, ucieczki z pojedynczych godzin, niepowodzenia uczniów w szkole ,
niskie wyniki nauczania w klasach o niezadowalającej frekwencji, brak efektywnego zainteresowania
rodziców frekwencją uczniów, występująca u rodziców tendencja do usprawiedliwiania każdej
nieobecności swojego dziecka na zajęciach, niska świadomość rodziców i uczniów odnośnie ścisłej
zależności pomiędzy frekwencją a osiąganymi wynikami w nauce, brak jednolitych działań w zakresie poprawy frekwencji.
Frekwencja uczniów jest czynnikiem wpływającym na wyniki nauczania oraz jakość pracy szkoły.
Regularne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, punktualność, obowiązkowość, samodyscyplina to
cechy, które będą procentować w przyszłości. Uczeń funkcjonuje w środowisku, które składa się z
czterech głównych elementów: ucznia, nauczyciela, szkoły jako instytucji i domu rodzinnego. Na
trudne zachowanie ucznia wpływają więc czynniki: związane z uczniem, związane z domem, związane
ze szkołą. Aby wyeliminować niewłaściwe zachowanie, musi nastąpić koordynacja współpracy
pomiędzy nauczycielami, dyrekcją szkoły, uczniami i rodzicami. Wagarów nie można lekceważyć,
trzeba im zdecydowanie zapobiegać przez wzmożenie działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz
współpracę szkoły z domem rodzinnym ucznia. W związku ze zdiagnozowanym w naszej szkole
problemem niskiej frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych, opracowane zostały następujące
działania zmierzające do poprawy frekwencji, które będą wdrażane w roku szkolnym 2020/2021

.
1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia:
a) Rodzice maja obowiązek usprawiedliwić nieobecności ucznia w szkole w ciągu jednego tygodnia od
powrotu dziecka do szkoły.
b) Niedopełnienie tego terminu powinno być uznane przez wychowawcę jako godziny
nieusprawiedliwione.
c) Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole: pisemnie , podając powód
nieobecności, okazując zwolnienie wystawione przez lekarza.

2. Egzekwowanie obecności i punktualności ucznia w przychodzeniu do szkoły:
a) Nauczyciel systematycznie i konsekwentnie sprawdza listę na każdej lekcji.
b) Spóźnienie ucznia powyżej 15 minut na pierwszą lekcję i 5 minut na pozostałe lekcje traktowane
będzie jako nieobecność na zajęciach. Uczeń ma jednak obowiązek pozostania na nich.

3. Działania ukierunkowane na poprawę frekwencji uczniów:
Zadania wychowawcy:
a) Wychowawca na bieżąco, systematycznie monitoruje frekwencję uczniów. Podlicza frekwencję i
uzupełnia miesięczne zestawienie nieobecności uczniów w dzienniku do 10-dnia każdego miesiąca
(frekwencja za poprzedni miesiąc).
b) Wychowawca wykonuje zestawienie frekwencji, w którym dokonuje analizy i oceny sytuacji
poszczególnych uczniów oraz przekazuje ją do pedagoga szkolnego do 11- dnia każdego miesiąca.
c) Wychowawca jest zobowiązany na pierwszym spotkaniu zapoznać rodziców z zasadami
usprawiedliwiania nieobecności obowiązującymi w szkole i poinformować o konsekwencjach
ucieczek z lekcji.
d) W przypadku niewyjaśnionej przyczyny nieobecności ucznia ( trwającej co najmniej tydzień)
wychowawca kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami w celu poinformowania i wyjaśnienia
przyczyn absencji ucznia.
e) O nieobecności ucznia rodzice powiadamiani są telefonicznie, listownie lub przez bezpośredni
kontakt.
f) W przypadku, gdy przyczyną nieobecności ucznia są wagary, a działania podejmowane przez
wychowawcę ( upomnienie) nie przynoszą oczekiwanych efektów, uczeń kierowany jest przez
wychowawcę do pedagoga szkolnego.
g) W przypadku braku współpracy rodzica z wychowawcą (nie uczestniczy w zebraniach,
wywiadówkach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne z wychowawcą, nauczycielami
uczącymi), wychowawca powiadamia rodzica o nieobecnościach dziecka przez sekretariat szkoły
listem poleconym. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica lub opiekuna kolejnym krokiem w
przypadku ucznia niepełnoletniego jest powiadomienie opieki społecznej.
h)W przypadku podejrzenia, że rodzic usprawiedliwia nieobecność dziecka bezpodstawnie,
wychowawca ustala termin rozmowy wyjaśniającej z tym rodzicem w obecności pedagoga i dyrekcji
szkoły .
i) Wychowawca zobowiązany jest współpracować z nauczycielami, pedagogiem i rodzicami lub
opiekunami ucznia.

Zadania nauczyciela:
a) Nauczyciel odnotowuje wszystkie nieobecności ucznia na zajęciach w dzienniku lekcyjnym.
b) Nauczyciel uczący analizuje nieobecności ucznia i w przypadku często powtarzającej się absencji
na jego przedmiocie zgłasza fakt wychowawcy klasy.
c) Nauczyciel wykorzystuje Przedmiotowy System Oceniania jako czynnik motywujący ucznia do
systematycznego uczęszczania.

Zadania rodzica:
a) W wyznaczonym przez wychowawcę terminie rodzic usprawiedliwia nieobecności ucznia na
zajęciach.
b) O dłuższej ( trwającej co najmniej 1 tydzień) przewidywanej nieobecności ( szpital, choroba) rodzic
jest zobowiązany powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.

Zadania ucznia:
a) Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności w ciągu jednego
tygodnia od powrotu do szkoły.
b) Jeżeli uczeń chce się zwolnić z wybranej lekcji w danym dniu, przedstawia nauczycielowi uczącemu pisemne zwolnienie od rodziców, potwierdzone pieczątką szkoły.

IV . DZIAŁANIA INTERWENCYJNE
Procedura postępowania z uczniem wagarującym:
1. Nauczyciele na bieżąco sprawdzają obecności uczniów na wszystkich zajęciach obowiązujących na
terenie szkoły.
2. Wychowawcy do 10-dnia każdego miesiąca zliczają frekwencję uczniów.
3. Po opuszczeniu przez ucznia:
a) 5 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą,
odnotowując ją w dzienniku lekcyjnym.
b) 10 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca udziela uczniowi ustnego upomnienia
i przekazuje pisemną lub telefoniczną informację do rodziców lub opiekunów.
c) 15 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca kieruje ucznia na rozmowę z pedagogiem
szkolnym w celu poznania motywów jego postępowania i próby rozwiązania jego problemów.
d) 20 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca udziela uczniowi nagany i przekazuje pisemną lub
telefoniczną informację do rodziców lub opiekunów.
e) 25 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły o
udzielenie uczniowi ustnego upomnienia.
f) 35 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca wnioskuje do dyrektora szkoły o udzielenie
uczniowi nagany dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców.
g) 50 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca zwołuje zespół nauczycieli i po omówieniu
sytuacji wnioskuje o udzielenie uczniowi nagany rady pedagogicznej. Z uczniem i jego rodzicami
zostaje zawarty kontrakt.
h) 70 godzin bez usprawiedliwienia – szkoła wnioskuje na policję o podjęcie działań
wychowawczych.
i) 100 godzin bez usprawiedliwienia – szkoła wnioskuje do sądu rodzinnego o podjęcie działań
wychowawczych.

System nagród
1.Po dokonaniu miesięcznego sprawozdania klasa o najwyższej frekwencji ma prawo wybrać 1 dzień
w następnym miesiącu bez odpytywania i niezapowiedzianych sprawdzianów;
2. Uczniowie o 100% frekwencji otrzymają nagrody rzeczowe;

V. PLANOWANE EFEKTY
Szkoła posiada jednolite podejście do problemów dyscyplinarnych,
 zwiększy się frekwencja uczniów, w efekcie podniosą się wyniki nauczania,
 zmniejszy się liczba godzin nieusprawiedliwionych,
 uczniowie są świadomi konsekwencji swego zachowania zarówno pozytywnego jak i negatywnego,
 nauczyciele stosują bardziej efektywne sposoby kontroli uczęszczania na zajęcia,
 szkoła jest dla ucznia miejscem nie tylko nauki, ale również atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego,
 szkoła posiada zestaw procedur postępowania w konkretnych sytuacjach problemowych.

VI. MONITOROWANIE WDRAŻANIA PROGRAMU
Monitorowanie programu będzie odbywać się poprzez miesięczną analizę frekwencji uczniów i
poszczególnych klas oraz kontrolę systematyczności i dokładności prowadzenia dokumentacji
szkolnej.

VII. EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacji będzie podlegać: skuteczność programu – czy podjęte działania przyniosły zamierzone
efekty. Zostaną zastosowane następujące narzędzia zbierania informacji:
a)miesięczne i okresowe raporty frekwencji,
b)ankiety,
c)zbieranie opinii uczniów,
d)obserwacje.
Uzyskane wyniki będą służyły opracowaniu:
– analizy porównawczej frekwencji klas w poszczególnych miesiącach,
– analizy porównawczej frekwencji w stosunku do roku ubiegłego,
– monitoringu wdrożonego programu działań dyscyplinujących,
– opracowania raportu odnośnie funkcjonowania programu i przyjęcia wniosków do realizacji w
następnym roku szkolnym.