KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
PUBLICZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ w KARNICACH
2018/2019 – 2023/2024

WSTĘP

Koncepcja pracy szkoły to ogólny plan działania społeczności szkolnej, określający jej kierunki pracy i rozwoju. Odgrywa rolę drogowskazu, wytyczając wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania. Uświadamia szeroko pojętemu środowisku skupionemu wokół szkoły, że przy zaangażowaniu wszystkich podmiotów możliwe jest tworzenie wspólnej przyszłości, a właściwe planowanie zmian, ich wdrożenie powinno wyzwolić poczucie sukcesu wśród nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Koncepcja jest nierozerwalna i spójna z treścią dokumentów wewnątrzszkolnych – statutem, programem wychowawczo – profilaktycznym oraz szkolnym zestawem programów nauczania. W tworzeniu dokumentu uwzględniono rolę szkoły w środowisku lokalnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że sprawne działanie szkoły wymaga stałej i partnerskiej współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym, lokalnym środowiskiem i instytucjami mogącymi wspierać jej działania.

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1010).
2. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I. stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356).
4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa (priorytety MEN).
5. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach.
6. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach.
7. Wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej.

MISJA

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia. Dba o rozwój ucznia w sferze dydaktycznej, społecznej i wychowawczej. Wyposaża go w odpowiednią wiedzę, kształtuje umiejętności i twórcze postawy, rozwija zainteresowania, motywuje do rzetelnej i systematycznej pracy. W swych działaniach szkoła kieruje się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. System wychowawczy szkoły opiera się na ogólnie uznanych normach moralnych. Szkoła ukazuje właściwe wzorce zachowań międzyludzkich, uczy koleżeństwa, przyjaźni, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Kształci postawy patriotyczne przejawiające się w poczuciu silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z ojczyzną, narodem, jego historią i tradycją. Szkoła pomaga rodzicom w procesie wychowania. Wspiera dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Troszczy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Szkoła uwrażliwia na piękno świata, budzi szacunek dla środowiska naturalnego. Podążając za wymogami współczesnej cywilizacji, uczy jak mądrze i odpowiedzialnie czerpać z jej dorobku. Pragniemy przygotować ucznia do podejmowania trudnych decyzji, samodzielnego myślenia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Dbamy o wysoką jakość usług edukacyjnych, profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzymy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli. Pragniemy, aby nasi uczniowie czerpali radość z pobytu w Szkole, a rodzice satysfakcję z rezultatów naszej współpracy. Chcemy, aby proponowane przez nas działania zainspirowały naszych wychowanków w dalszym ich życiu. W uczniach chcemy zaszczepić postawy współpracy, innowacyjności i przedsiębiorczości, a także otwartości, wrażliwości na potrzeby innych oraz tolerancji. Kierując się zasadami dobra, prawdy i piękna, proponujemy zajęcia prowadzące do rozwoju intelektualnego i duchowego. Zależy nam na tym, aby nasza Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska i była oazą dobrego i mądrego świata.

WIZJA

Szkoła musi być otwarta, dynamicznie rozwijająca się i ukierunkowana na oczekiwania uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Wszechstronny, harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny ucznia jest głównym celem pracy Szkoły i wszystkie działania podejmowane w tej placówce muszą służyć jego realizacji. Aby cel ten osiągnąć, konieczna jest zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz ludzi i instytucji wspomagających szkołę. Będziemy dążyć do stworzenia szkoły, która wspierając rodziców w wychowaniu, przygotuje uczniów w atmosferze wzajemnego zaufania do dalszej nauki i życia. Pomoże im rozpoznawać swoje potrzeby, dokonywać wyborów oraz nauczy szacunku do ojczyzny, historii, tradycji i kultury. Chcemy, aby szkoła także przygotowała uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim, w którym będą potrafili odpowiednio wartościować zjawiska społeczne, wyrażać własne poglądy i opinie, szukać rozwiązań oraz być aktywni. Szkoła to organizacja rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany oraz skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. Do funkcjonowania placówki niezbędne jest:
• ukierunkowanie sprawy na wspólny cel,
• jasne, precyzyjne określenie celów do osiągnięcia,
• pozytywne motywowanie do realizacji podstawowych celów,
• umożliwianie, zachęcanie oraz mobilizowanie do wszechstronnego działania,
• preferowanie przez środowisko szkolne takich wartości jak: – szacunek, – godność, – patriotyzm, – prawdomówność, – tolerancja i akceptacja;
• inspirowanie nauczycieli i uczniów do twórczego działania, samodzielnego konstruowania indywidualnych planów rozwoju,
• kształcenie u uczniów umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów społecznych oraz osobistych,
• integrowanie szeroko rozumianego środowiska szkoły i mobilizowanie go do wspólnej pracy.

Priorytety:

• Organizować procesy edukacyjne umożliwiające uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.
• Dążyć do kształtowania umiejętności uczenia się od siebie oraz dzielenia posiadaną wiedzą.
• Pobudzać chęć poszerzania horyzontów myślowych.
• Zapewniać wysoki standard usług edukacyjnych.
• Zapewniać najlepszą możliwą bazę lokalową oraz dbać o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

Działania w obszarze dydaktycznym

• Stwarzać środowisko przyjazne wszystkim uczniom.
• Tworzyć właściwy klimat pedagogiczny oparty na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu.
• Dbać o wysoki poziom nauczania.
• Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach.
• Objęcie pomocą w procesie dydaktyczno-wychowawczym uczniów z dysfunkcjami.
• Wdrażać innowacje programowe w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach.
• Organizować konkursy, zawody wyzwalające w uczniach chęć współzawodnictwa, inicjatywę, przedsiębiorczość.
• Uczeń wykorzystuje w sposób odpowiedzialny nowoczesne technologie informatyczne
• Uczestniczyć w konkursach i zawodach organizowanych przez inne instytucje w celu umożliwienia uczniom odnoszenia sukcesów oraz zaprezentowania umiejętności wiedzy i talentów.
• Zapewnić wszechstronny rozwój wychowanka na miarę jego maksymalnych możliwości intelektualnych i psychofizycznych.
• Stosować aktywne metody pracy zarówno z uczniem zdolnym, jak i mającym trudności w nauce.
• Wyrównywać braki w wiadomościach poprzez prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych.
• Dokonywać semestralnej analizy wyników pracy dydaktyczno wychowawczej.
• Dokonywać analizy wyników egzaminów zewnętrznych. Proces dydaktyczny w szkole powinien być nakierowany na ucznia z trudnościami edukacyjnymi, ucznia przeciętnego i zdolnego. Każdy uczeń powinien mieć możliwości odnoszenia sukcesu na miarę jego możliwości.

Działania w obszarze wychowawczym, opiekuńczym i profilaktycznym

• Kształtować współodpowiedzialność za funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.
• Kultywować tradycję szkolną oraz postawy patriotyczne.
• Wspierać ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości.
• Integrować uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami.
• Organizować opiekę w czasie wolnym (świetlica, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne).
• Diagnozować sytuację wychowawczą nowych uczniów, pedagogizować rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży, ściśle monitorować wypełnianie obowiązku szkolnego.
• Organizować pomoc i opiekę dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
• Prowadzić stały monitoring zagrożeń patologiami społecznymi wśród uczniów.
• Uczeń zna i jest świadomy związanych z cyber przemocą.
• Organizować spotkania z instytucjami zewnętrznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i świadomości różnorodnych zagrożeń.
• Kultywować tradycję szkolną oraz postawy patriotyczne.
• Propagować zdrowy stylu życia, kulturę fizyczną i działania proekologiczne.
• Rozbudzać w uczniach poczucie więzi i współodpowiedzialności za Szkołę.
• Wdrażać uczniów do samorządności.
• Wspierać inicjatywy uczniowskie w zakresie organizacji wycieczek, rajdów, akcji charytatywnych, konkursów, imprez o charakterze patriotycznym i społecznym.
• Zapraszać do udziału w imprezach szkolnych absolwentów i emerytowanych pracowników Szkoły.
• Dokonywać systematycznej i wnikliwej analizy frekwencji.

• Działania w obszarze organizacji i kierowania Szkołą

• Opierać zgodną i efektywną współpracę wszystkich nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych na dialogu i otwartości.
• Wzajemnie pomagać sobie, dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem.
• Dbać o systematyczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przez zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego, udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, wspomaganie finansowe w podejmowaniu edukacji na studiach podyplomowych, organizowanie lekcji otwartych.
• Rozwijać współpracę placówki z innymi szkołami.
• Kontynuować współpracę placówki z organizacjami pozaszkolnymi: Sądem Rejonowym, Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną w Karnicach oraz w Cerkwicy, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią.
• Aktywnie współpracować z władzami Gminy w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych, społecznych i naukowych.
• Doskonalić przepływ informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami.
• Pozyskiwać dodatkowe fundusze od sponsorów i darczyńców.
• Organizować uroczystości i apele szkolne związane z Świętami patriotycznymi.
• Kontrolować systematycznie stan bezpieczeństwa placówki.
• Rozwijać bazę lokalową szkoły oraz dbać o wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Rozpoczęcie budowy kompleksu lekkoatletycznego oraz ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w przyszkolnym lasku.
• Promować Szkołę w środowisku lokalnym.
• Aktualizować prawo wewnątrzszkolne zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
• Troszczyć się o zdrowie, higienę, bezpieczeństwo pracy dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych poprzez szkolenia BHP, szkolenie pierwszej pomocy, dyżury nauczycieli, przestrzeganie regulaminów oraz stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole.
• Prowadzić ewaluację wewnętrzną – ma być narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji, racjonalnego zarządzania, rozwiązywania problemów.
• Wspierać i przygotowywać uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez prowadzenie preorientacji zawodowej przez doradcę zawodowego i wychowawców klas
• Organizacja spotkań z szkołami ponadpodstawowymi w celu świadomego wyboru ucznia dalszej edukacji.

Działania w obszarze współpracy z rodzicami

• Wspierać rodziców w wychowaniu.
• Budować atmosferę wzajemnego zaufania.
• Traktować rodzica jako partnera w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
• Zachęcać rodziców do czynnego udziału w życiu Szkoły.
• Usprawniać komunikację na linii rodzic-nauczyciel w działaniach dydaktycznych, wychowawczych, kulturalnych.
• Grono Pedagogiczne współpracuje z Radą Rodziców

Działania w obszarze promocji Szkoły

• Promować i prezentować w środowisku pozytywne postawy uczniów, ich osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych.
• Dbać o wizerunek strony internetowej, tak by była bieżącym źródłem informacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
• Rozwijać współpracę z lokalną prasą i innymi mediami.
• Zapraszać lokalne media na ważne uroczystości i imprezy szkolne.
• Propagować działalność Szkoły w środowisku lokalnym.
• Wspierać nauczycieli w organizacji konkursów dla uczniów z terenu naszej gminy czy powiatu.
• Utrzymywać współpracę ze szkołami poza granicami kraju w celu prowadzenia wymiany uczniów oraz doskonalenia komunikacji w językach obcych.

Samorządność Uczniowska

• Wspierać dzieci i młodzież w realizacji pomysłów.
• Wdrażać uczniów do samorządności poprzez przedsięwzięcia Rady Samorządu Uczniowskiego.
• Organizować imprezy kulturalne, szkolne, charytatywne.

MODEL UCZNIA I ABSOLWENTA

Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach

• Każdy uczeń jest dla nas ważny, każdemu pomagamy, by osiągnął sukces .
• Szkoła dąży do tego, aby jej wychowanek i absolwent był człowiekiem dojrzałym pod względem moralnym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i obywatelskim, twórczym, samodzielnym i odpowiedzialnym, prawym i uczciwym, kulturalnym, z rozwiniętą potrzebą samorozwoju osobowości w każdym jej obszarze.
• Uczeń sumiennie i rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne.
• Rozwija swoje zainteresowania, stara się poszerzać wiedzę i umiejętności.
• Stoi na straży chlubnych tradycji narodu polskiego. Szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur.
• Strzeże honoru Szkoły.
• Stawia dobro innych ponad własne.
• Rozwija i stosuje zasady dobrych obyczajów.
• Preferuje zdrowy styl życia, wolny od nałogów.
• Cechuje go wysoka kultura osobista.
• Jest społecznie aktywny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.
• Okazuje szacunek dla odmiennych sądów i opinii.
• Przestrzega zasad moralnych i etycznych.
• Bezpiecznie porusza się wśród nowych technologii informatycznych.

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach

• Wierzy w siebie, potrafi się uczyć – zna swoje mocne i słabe strony, potrafi pracować nad sobą; zna i stosuje nawyki skutecznego działania; potrafi dokonać świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.
• Jest samodzielny i kreatywny – orientuje się w otaczającym go świecie; potrafi stawiać sobie cele i realizować je; swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy; w razie potrzeby potrafi zaprojektować złożone działania, dobierając odpowiednie metody postępowania.
• Jest przygotowany do życia we współczesnym świecie – posiada solidną wiedzę i umiejętności ponad przedmiotowe oraz wysoki poziom posługiwania się językami obcymi, umie wykorzystywać je w praktyce; posługuje się nowymi technologiami.
• Jest odpowiedzialny i zdyscyplinowany – zdaje sobie sprawę z możliwych następstw różnych działań; gotów jest ponieść konsekwencje za swoje postępowanie i swoje decyzje; potrafi przyznać się do błędu.
• Jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym.
• Szanuje prawo, jest uczciwy – stosuje się do ogólnie przyjętych norm i przepisów w szkole i poza nią; rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o ogólnie obowiązujący system wartości; umie stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.
• Przejawia wysoką kulturę osobistą – potrafi odpowiednio ubrać się i zachować w każdej sytuacji; zna i stosuje zasady savoir – vivre’u; pięknie mówi po polsku, nie używa wulgaryzmów.
• Potrafi pracować w zespole – pełni różne role, aktywnie uczestniczy w planowaniu, organizacji, realizacji i podsumowaniu działań.
• Szanuje ojczyznę – zachowuje odpowiedzialną postawę wobec symboli, obrzędów i tradycji narodowych.
• Docenia piękno przyrody – dba o stan środowiska naturalnego.
• Jest wrażliwy – niesie pomoc potrzebującym.

Waliszka Michał