GIMNAZJUM

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

  1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego
  2. Integrowanie społeczności szkolnej, współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
  3. Promocja szkoły i uczniów, współdziałanie z zespołem ds. promocji, zamieszczanie informacji o działalności SU na tablicy informacyjnej, stronie internetowej.
  4. Wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej, regionalnej i narodowej.
  5. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, organizowanie pomocy koleżeńskich,  udział w akcjach charytatywnych
  6. Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia.
  7. Przygotowywanie do życia we współczesnym świecie.
  8. Wyrabianie postawy krytycznej wobec przemocy i agresji.
  9. Przygotowanie terminarza i tematyki gazetek ściennych.

Spotkania i apele porządkowe:

Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego: wg potrzeb.
Organizacja apeli porządkowych: czwartek na godz. wychowawczych zgodnie z potrzebami.

TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI
Wrzesień 1. Organizacja

rozpoczęcia nowego

roku szkolnego.

 

2. Wybory Samorządu

Uczniowskiego – udział w akcji „Samorządy mają głos” (projekt CEO, realizowany pod honorowym patronatem MEN).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Opracowanie planu

pracy samorządu.

 

 

 

 

 

 

4. Udział w akcji:

„ SPRZĄTANIE

ŚWIATA”.

 

5. Zorganizowanie

dyskoteki szkolnej okazji Dnia Chłopaka

 

 

6. Przygotowanie informacji o

działalności SU

na stronę internetową

 

 

 

7. Przypomnienie o skrzynce e-mailowej

Samorządu Uczniowskiego

 

– Udział w uroczystym rozpoczęciu roku

szkolnego 2015/2016.

 

 

– wybór 4-osobowego zespołu szkolnego składającego się z uczniów, którzy wyrazili chęć organizacji szkolnych wyborów (tzw.Komisja Wyborcza)

– rozwieszanie plakatów profrekwencyjnych

– dobrze przeprowadzone demokratyczne wybory z barwną kampanią wyborczą i merytorycznie przygotowanymi kandydatami (możliwe przeprowadzenie debaty profrekwencyjnej), korzystanie z platformy internetowej, umożliwiającej prezentowanie sylwetek kandydatów, publikowanie relacji oraz wyników wyborów (wybór poprzez

głosowanie przewodniczącego, zastępcy,

sekretarza i skarbnika – ogólnopolski dzień wyborów – 30 września).

 

– podział samorządu na sekcje i określenie zadań każdej z nich

– wypisanie propozycji zgłaszanych przez

przedstawicieli samorządu do planu pracy

– ustalenie harmonogramu zadań

i określenie terminów ich realizacji oraz

osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

 

– przydzielenie opieki do sprzątania

poszczególnych rejonów okolic szkoły

 

 

– opieka nad sprzętem grającym

– dyżury przy wejściu na salę

– konkurs „Chłopak z klasą”

– karaoke

 

– wybór zespołu redakcyjnego współpracującego z Zespołem ds. Promocji

– przygotowywanie i opracowywanie artykułów

– dobór szaty graficznej

– najnowsze informacje o działalności i

akcjach SU – PRACA CIĄGŁA

 

– wiadomości dla SU od uczniów

– informacje i pomysły od społeczności

uczniowskiej

Październik 1. Obchody DNIA

EDUKACJI

NARODOWEJ

 

 

 

2.Wolontariat

 

3. Nocowanie w  szkole + „Maraton Czytania”

 

 

 

– przygotowanie programu artystycznego

– zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce ściennej

– złożenie życzeń i wręczenie kwiatów nauczycielom oraz pracownikom obsługi

 

– zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt

 

– Opracowanie regulaminu,

– Zorganizowanie atrakcji: dostęp do komputerów, siłowni, sali gimnastycznej itp.

– Zaproszenie gości na „Maraton Czytania” (dyrektor szkoły, wójta gminy)

 

Listopad 1. Rocznica nadania Imienia Gimnazjum w Karnicach

2.Obchody Narodowego

Święta Niepodległości.

 

 

2. Andrzejki

 

 

 

3. II Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – 20 listopada

– Obchody Święta Szkoły

 

 

– Gazetka okolicznościowa na temat Święta

Niepodległości

– współpraca w przygotowaniu apelu

 

– dyskoteka

– poczęstunek, – wróżby

 

 

– Przypomnienie praw dziecka

– uroczyste obchody

Grudzień 1. Mikołajkowy Turniej Sportowy

 

 

 

 

2. W świątecznym

nastroju.

 

 

 

 

 

 

 

– ogłoszenie i przeprowadzenie turnieju przy współpracy n-li wf

– rozstrzygnięcie sportowych rozgrywek i wręczenie

słodkich nagród, dyplomów

 

– gazetka ścienna o tematyce świątecznej

– przygotowanie plakatu z życzeniami

świątecznymi dla Rady Pedagogicznej

i dla uczniów

– dekoracja świąteczna szkoły

– przekazanie życzeń świątecznych –

wizyta w Urzędzie Gminy Karnice

– spotkanie opłatkowe w klasach

 

Styczeń 1. Włączenie się

samorządu w akcję:

WIELKA ORKIESTRA

ŚWIĄTECZNEJ

POMOCY

 

 

2.Zabawa choinkowa

Wybór wolontariuszy WOŚP

– zbiórka datków do puszek wśród uczniów, nauczycieli i rodziców

– przekazanie pieniędzy na konto WOŚP

(współpraca z Gminnym Domem Kultury w Karnicach)

 

– zorganizowanie zabawy choinkowej

–  konkursy z nagrodami dla uczestników

Luty Dzień Pizzy – 8 lutego

 

Walentynki

 

 

 

 

– „Pizza w szkole”

 

– przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe

– doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

– przygotowanie gazetki ściennej

 

Marzec 1.Święto Kobiet

 

 

2. I Dzień Wiosny

Dniem Samorządności Szkolnej

 

 

3. Świąteczne życzenia Wielkanocne

 

 

 

 

 

– składanie życzeń i wręczenie kwiatów wszystkim Paniom pracującym w naszej szkole

 

– przygotowanie gier, zabaw i konkursów

– międzyklasowa rywalizacja sportowa

– wręczenie nagród i dyplomów

– ognisko

 

– dekoracja świąteczna szkoły

– składanie życzeń wśród uczniów i pracowników szkoły

– przekazanie życzeń świątecznych – wizyta w Urzędzie Gminy Karnice

 

Kwiecień 1.Dzień Ziemi = Zielony Dzień

 

 

2. Udział w projekcie XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (projekt CEO)

 

 

 

 

 

 

3. Pomoc w organizacji dnia otwartej szkoły – współpraca z Zespołem ds. Promocji

 

 

– konkursy o tematyce ekologicznej

– klasy przebierają się na jeden kolor- zielony – ta

która się przebierze cała – ma dzień bez pytania

 

– debata – spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz

– korzystanie z platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie sylwetek kandydatów, których celem jest udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży 1. czerwca w Warszawie,

– publikowanie relacji z debaty

 

– prezentacja szkoły dla uczniów klasy VI SP w Cerkwicy

 

 

 

Maj  Uczczenie rocznicy

uchwalenia Konstytucji

3 Maja

– akcenty poświęcone temu świętu

na gazetce ściennej, kotyliony

 

Czerwiec 1.Dzień Dziecka

 

 

2.Wakacje tuż, tuż.

 

– uroczyste obchody Dnia Dziecka z licznymi grami, konkursami i niespodziankami

 

– gazetka n/t bezpiecznych wakacji

– opracowanie wniosków do pracy na następny rok

 

Plan pracy sekcji:

sekcja dekoracyjna – dekoracja korytarzy, kontrola i ocena gazetek ściennych sporządzonych przez wytypowane klasy

sekcja „fuksów” – losowanie każdego dnia rano, w obecności opiekuna SU, „niepytanego numeru z dziennika”

sekcja sportowa – prowadzenie gazetki ściennej „ Sportowe echa” o osiągnięciach szkolnych „sportowców”, organizacja aerobiku w szkole dla chętnych uczniów

sekcja dyżurów – ustalenie tygodniowych harmonogramów dyżurów uczniów klasy III na korytarzach szkolnych

sekcja informatyczna (zespół redakcyjny) – dostarczanie informacji dotyczących działalności SU do uaktualniania strony internetowej szkoły.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb szkoły, nieplanowanych uroczystości, konkursów, apeli, prac społecznych itd.

Harmonogram przygotowywania gazetek ściennych SU:

Miesiąc Proponowana tematyka gazetek SU: Odpowiedzialna klasa Uwagi
WRZESIEŃ – Polska złota jesień

– Dzień Chłopaka

IIIb

IIIa

SU sugeruje tematykę gazetek.

Członkowie samorządów klasowych dbają o ich przygotowanie.

Przewodniczący SU i sekcja dekoracyjna za przygotowane dekoracje przydzielają punkty od 1 do 6.

Klasa, która zwycięży, otrzyma od samorządu nagrodę. Rozstrzygnięcie konkursu 10 VI.

PAŹDZIERNIK – Dzień KEN

– Dzień Papieski

II

I

LISTOPAD – Święto zmarłych

– 11 listopada  – rocznica odzyskania niepodległości

– Andrzejkowe wróżby

IIIb

 

IIIa

 

II

GRUDZIEŃ – Święto Bożego Narodzenia I
STYCZEŃ – Bezpieczne ferie. IIIb
STYCZEŃ – Walentynki IIIa
MARZEC – Święto Kobiet

– I Dzień Wiosny

II

I

 

MARZEC – Wielkanoc w tradycji polskiej IIIb
MAJ – Konstytucja 3 maja IIIa
CZERWIEC – Dzień Dziecka

– Bezpieczne wakacje

 

 

II

I

 

 

 

   Opiekun SU:

 Magdalena Ragan